O Projekcie

Piątek 11 maja 2018
 

 

W placówce realizowano projektu pn.: Utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie 
Wnioskodawca: A2 Anna Lubaś 
Okres realizacji:  01.04.2018 - 31.05.2019

Cel główny projektu było:  zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 34 osób (33K, 1M) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Maluszkowo w Krakowie dla 34 dzieci w okresie od 01.04.2018 do 31.05.2019r. 

Grupę docelową stanowiły 34 osoby (33 K, 1 M), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie miasta Krakowa (Województwa Małopolskiego)  chcące powrócić /wejść na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym).

Zrealizowane zadania:

  • Adaptacja pomieszczeń i zakup wyposażenia żłobka
  • Funkcjonowanie żłobka

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostały osiągnięte:

  •  Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 34 os. (33 kobiet, 1 mężczyzna)
  • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 34 szt.
  •  Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu - 18 os. (17 kobiety, 1 mężczyzna)
  • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka po opuszczeniu programu - 16 os. (16 kobiet)

Szczegółowy harmonogram wsparcia udzielonego placówce:
Rodzaj wsparcia: Działalność Żłobka Maluszkowo w Krakowie
Data udzielania wsparcia: 01.11.2018 - 31.05.2019
Godziny udzielania wsparcia: 7.00 - 17.30
Adres realizacji wsparcia: Kraków, ul. Górników 68

 
 Powrót do poprzedniej strony