CENNIK

Wtorek 21 stycznia 2020
 
 Wpisowe
200 PLN – jednorazowa, bezzwrotna opłata za wpis dziecka na pobyt stały lub czasowy. Zawiera m.in. ubezpieczenie NNW, wyprawkę plastyczną.
 
Żłobek - czesne
620,00 zł  tytułem opłaty stałej uwzględniająca następującą kalkulację: czesne w wysokości 1100,00 zł pomniejszone o dotację z Urzędu Miasta Kraków oraz o kwotę 80,00 zł dofinansowania  w ramach Programu Rządowego Maluch + 2021 Moduł 4.
Opłata uwzględnia maksymalnie 10 godzin pobytu dziennie dziecka w placówce od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki tj. od 6.30 do 17.30.

 

 

Opłata za wyżywienie
14,00 zł/ dzień* - opłata obejmuje śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek oraz napoje na cały dzień. Posiłki dostarczane są przez firmę cateringową specjalizującą się w żywieniu małych dzieci.
W przypadku diety dla dziecka stawka za wyżywienie wynosi 16,00 zł /dzień.
 
 

          W  2021 r. Gmina Miejska Kraków udziela dotacji na dzieci objęte opieką. Kwota udzielanej przez Gminę Miejską Kraków dotacji wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

          Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową w tym zakresie, w okresie otrzymywania dotacji, pomniejszamy wysokość miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka o kwotę nie niższą niż kwota otrzymanej od Gminy Miejskiej Kraków dotacji na dane dziecko. Miesięczna kwota o jaką obniżone są opłaty za opiekę wyliczona jest wg wzoru: liczba godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicem umowy o zapewnienie opieki, jednakże nie więcej niż 10 godzin dziennie) x 1,70 zł.

           W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udziela dodatkowej dotacji w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Dotacja ta nie ma wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica.

          Jednocześnie informujemy, że dotacja i ww postanowienia dotyczą wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa.

         Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków tel. 12 616-92-27 lub 12 616 97 97, pokój nr. 18 e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

 

 
 Powrót do poprzedniej strony